Filatelia Blasco - Valencia

Yvert (mundial)

Yvert (mundial)